Проект BG16RFOP002-3.001-0452

На 24.08.2017 г. на официална церемония бе връчен подписания от „Пътстрой-Габрово” АД на 14.08.2017 г. договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0452 "Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД и повишаване неговата конкурентоспособност, инвестирайки в ново, модерно технологично оборудване."
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността чрез:
- Намаляване на разходите за природен газ и оптимизиране производствената дейност във фирмата, посредством закупуване на нова инсталация за производство на полимер модифициран битум;
- Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством закупуването на нова, енергоспестяваща вентилация с рекуперация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия и система за мониторинг на енергопотреблението.

Специфичните цели на проекта са:
- Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
- Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;
- Повишено количество на продукцията;
- Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.
Срок на договора: 18 месеца
Стойност на договора: 494 950.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 354 045.00 лв.


« Назад към всички публикации