Процедура за избор на изпълнител до 08.02.18г.

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Пътстрой-Габрово” АД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на един брой нова инсталация за производство на полимер модифициран битум” на основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0452 „Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД и повишаване неговата конкурентоспособност, инвестирайки в ново, модерно технологично оборудване” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност на малките и средни предприятия” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
    
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 08.02.2018 г. – 00:00 ч.

Пакет с документи за кандидатстване


« Назад към всички публикации